سال برگزاری

 سمینارها بین المللی مرکز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹

۸۹

سمینار بین المللی امید به زندگی

سمینار بین المللی هپاتیت

اولین سمینار بین المللی تصادفات

۹۰

سمینار بین المللی سلامت مدرسه

سمینار سالمندی سالم

اولین سمینار بین المللی هپاتیت

دومین سمینار بین المللی تصادفات

۹۱

اولین سمینار بین المللی سلامت زنان

سمینار یک روزه تغذیه جامعه نگر

سمینار  بین المللی قطب الدین شیرازی

سومین سمینار بین المللی تصادفات

۹۲

دومین سمینار بین المللی سلامت زنان

دومین سمینار بین المللی هپاتیت

سمینار بین المللی چشم انداز سلامت

چهارمین سمینار بین المللی تصادفات

۹۳

سومین سمینار بین المللی سلامت زنان

همایش کشوری سلامت و رسانه

سمینار بین المللی نقشه راه جمهوری اسلامی ایران

پنجمین سمینار بین المللی تصادفات

۹۴

اولین سمینار بین المللی  سلامت همراه

چهارمین سمینار بین المللی سلامت زنان

سومین سمینار بین المللی هپاتیت

سمینار بین المللی پزشک خانواده

ششمین سمینار بین المللی تصادفات

۹۵

پنجمین سمینار بین المللی سلامت زنان

سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی

هفتمین سمینار بین المللی تصادفات

۹۶

چهارمین سمینار بین المللی هپاتیت

ششمین  سمینار بین المللی سلامت زنان

سمینار بین المللی فارماکواپیدمیولوژی

هشتمین سمینار بین المللی تصادفات

۹۷

سمینار یک روزه اتوفاژی

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی

نهمین  سمینار بین المللی تصادفات

سومین سمینار بین المللی سلامت همراه

۹۸

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

دهمین سمینار بین المللی تصادفات

۹۹

 وبینار بین المللی سلامت زنان ( نهمین )

 

وبینار بین المللی  مطالعات اجتماعی

 

 چهارمین سمینار بین المللی سلامت همراه

۱۴۰۰

وبینار بین المللی سلامت زنان( دهمین )