لیست خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت:

  •   مشاوره آماری
  •    مشاوره طراحی و اپیدمیولوژی
  •    داوری مقالات و طرح های تحقیقاتی
  •     نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه ها در سطح دانشگاه
  •     ترجمان دانش
  •    گرنت نویسی ملی و بین المللی
  •      نوشتن برنامه های استراتژیک و عملیاتی