بیماری های غیر واگیر
کارشناس مسئول : دکتر بهنام هنرور - متخصص پزشکی اجتماعی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
معرفی موضوع :
اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر :

بیماری های غیر واگیر هم اکنون در سراسر جهان ۴۳ درصد بار بیماری ها را تشکیل می دهد. و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ ،مسئول ۶۰ درصد  کل بار بیماری ها و ۷۳ درصد تمامی موارد مرگ  باشند.این بیماری ها مسئول ۵۰ درصد مرگ های سالانه و ۶۰ درصد بار بیماری ها در حوزه مدیترانه شرقی می باشند.به طوری که بیماری های قلبی – عروقی ،بیماری های مزمن ریوی، سکته و دیابت نوع دو، سه علت از ۶ علت اول مرگ و میر را تشکیل می دهد. در ایران نیز این بیماری ها از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی به شمار می رود و علت ۴۵ درصد بار بیماری ها در مردان و ۳۳ درصد بار بیماری ها به تمام علل در زنان می باشد. چاقی و اضافه وزن، پرفشاری خون، فعالیت فیزیکی ناکافی، هیپرکلسترومی و اعتیاد ۵ تا از اولین عوامل خطری هستند که ۱۱ درصد باربیماری ها، ۶۸ درصد بار عوامل خطر، و ۶/۱ میلیون دالی را به خود اختصاص داده اند. استان فارس نیز با جمعیتی در حدود ۴۵۹۶۶۵۸ نفر،  بیماری های قلبی – عروقی با ۸/۴۳ درصد، سرطان ها با ۲۵/۱۰ درصدو حوادث ترافیکی با ۱۰ درصد به ترتیب رتبه های اول تا سوم مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند.