فرزانه هنرمندی
رئیس دفتر مرکز
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۴۰-۰۷۱
Email: f.honarmandi@gmail.com
فرحناز ایزدی
کارشناس  IT مرکز
تلفن تماس: ۰۷۱۳۲۰۸۴۴۳۹
Email: Farahnazizadi۶۵@gmail.com
  ندا دفاعی راد
 مدیر اجرایی مجلات بین المللی الکترونیک پزشکی شیراز،سلامت مدرسه و سلامت زنان، رابط وب سایت انگلیسی
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۳۷-۰۷۱ 
Email:ndefaee@yahoo.com
 خدیجه صابر
 کارشناس مجله الکترونیک پزشکی شیراز، رابط وب سایت فارسی
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۳۸-۰۷۱
 
Email: saber.negar@yahoo.com
زهراهنرمندی
 کارشناس طرح های تحقیقاتی
 
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۳۶-۰۷۱
Email: z.honarmandi۰@gmail.com
محمد رضا رحمانیان
کارشناس پژوهشی
Email:mrezarahmanian۱۹۴۵@gmail.com