دکتر محمدرضا ذاکری
 
 پزشک عمومی/پی اچ دی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
حیطه های پژوهشی:عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت/عدالت در سلامت/اندازه گیری نابرابری های سلامت/تامین مالی سلامت/حساب های ملی سلامت/بهره مندی از خدمات سلامت 
 شماره تماس:۳۲۰۸۴۴۵۷-۰۷۱
Email: mrzakeriir@yahoo.com
mrzakeri@sums.ac.ir
دکتر احمد کلاته ساداتی
 
دکتری جامعه شناسی
حیطه های پژوهشی:
 پزشکی/ مطالعات کیفی سلامت/ جامعه شناسی سلامت / تغییرات اجتماعی در حوزه سلامت/ سیاستگذاری سلامت
 Email:asadati@sums.ac.ir
 

 
دکتر مریم کاظمی
متخصص پزشکی اجتماعی
حیطه های پژوهشی: تغذیه جامعه محور/ مطالعات اجتماعی سلامت                                                   
 رزومه                                       
 
Email:Maryamkazemi۷۸@gmail.com
 دکترمرضیه بخشایش کرم
 دکترای سیاستگذاری سامت
 
حیطه های پژوهشی:  بیماریهای غیر واگیر / بیماری های مزمن کلیوی                                               
 رزومه
Email:bakhshayesh۱۳۵۱@gmail.com
 
 
 دکتر مریم اکبری
  دانشجویی دکترای سیاستگذاری سلامت
حیطه های پژوهشی:  سیاست گذاری سلامت / بیماری های غیر واگیر/ مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
رزومه

Email: m.akbari۴۵@yahoo.com

 دکتر رضا تبریزی
دکترای اپیدمیولوژی
حیطه های پژوهشی:  سیاست گذاری سلامت / بیماری های غیر واگیر/ مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز 
 
 
 
Email:kmsrc۸۹@gmail.com
 
 
 دکتر سجاد آزمند
دکترای داروسازی، اخلاق پزشکی
حیطه های پژوهشی: اخلاق پزشکی، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
 https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۵۰۳-۹۹۸۹
Email:medical.ethics.sh@gmail.com
 
 
 
 دکتر مرتضی بناکار
دکترای دندانپزشکی
حیطه های پژوهشی: سیاست گذاری سلامت
 
 
 
 
 
دکتر عظیمه قربانیان
دکترای مدریریت خدمات بهداشتی درمانی
حیطه های پژوهشی:  سیاستگذاری سلامت/تامین مالی بخش سلامت و بیمه/ آینده پژوهی در بخش سلامت  

 رزومه
 
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۵۴۵-۵۴۸۹
Email: azimehghorbanian@gmail.com