اسامی دانشگاه های منطقه  پنج کشوری:
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (مقاله ها - کتاب ها - کنگره ها)
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی لار
دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج