دکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی

درجه علمی: دانشیار
حیطه های پژوهشی: حوادث ترافیکی/ مطالعات اجتماعی سلامت / مواد مخدر و الکل
تلفن تماس: ۳۲۰۸۴۴۶۱-۰۷۱ 

https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۷۱۱-۱۱۳۷
Email: heidaryt@sums.ac.ir