عدالت در سلامت

کارشناس مسئول : دکتر حسن جولایی - دکتری داروسازی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
معرفی موضوع :
در دنیای امروز دیدگاههای سلامت چشم اندازی وسیعتر پیدا کرده و ضرورتا به عوامل تعیین کننده غیر طبی سلامت توجه ویژهای معطوف گشته است.هر یک از این تعیین کننده ها به خودی خود و یا از طریق تاثیر بر یکدیگر وضعیت سلامتی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و سبب بروز بی عدالتی هایی در وضعیت سلامت می گردند.این تعیین کننده ها از قبیل وراثت، شیوه زندگی، محیط زیست، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و ...بوده که تاثیر چشمگیری بر سلامت و پیامد های آن از جمله کیفیت زندگی دارند.در واقع صحیح است که مراقبت های پزشکی می توانند باعث باعث طول عمر و یا بهبودی از یک بیماری جدی شوند. ولی آن چیزی که برای سلامت جمعیت مهم است، شرایط اجتماعی - اقتصادی که باعث می شود مردم بیمار شوند و یا نیاز به مراقبت های پزشکی داشته باشند.
بدین معنا که تعیین کننده های اجتماعی سلامت(Social Determinants of Health) مانند میزان درآمد، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه، طبقه اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتلا به بیماری می شوند و در سلامت انسان نقش بسزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سلامتی و برقراری عدالت در سلامت را محال می کنند.