فاطمه شایگانی  (دانشجوی دکتری پژوهشی سیاستگذاری سلامت )

 رزومه

 تلفن تماس: 32084441-071

مریم هادی پور (دانشجوی دکتری پژوهشی آمار زیستی  )

 رزومه

 تلفن تماس: 32054465-071