شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی ساختمان شماره ۲- طبقه هشتم

کد پستی : 45794-71348

مسئول دفتر: ۳۲۰۸۴۴۴۰-۰۷۱

کارشناس مجله سلامت مدرسه و سلامت زنان: ۳۲۰۸۴۴۳۷- ۰۷۱

کارشناس مجله الکترونیک پزشکی شیراز: ۳۲۰۸۴۴۳۸ -۰۷۱

کارشناس دوره ام پی اچ : ۳۲۰۸۴۴۳۹-۰۷۱

کارشناس سمینارها: ۳۲۰۸۴۴۳۶-۰۷۱

فاکس :  ۳۲۳۰۹۷۶۴- ۰۷۱

پست الکترونیک: health.policy.research@gmail.com