جهت مشاهده از سایت ترجمان دانش  کلیک نمایید.
جهت مشاهده از کارنامه تحقیقات کووید -۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت از فروردین تا آذرماه ۱۳۹۹ کلیک نمایید.