اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت ۱۴۰۱:

۱. تحلیل عوارض دراز مدت کووید-۱۹

۲. مراقبت سلامت بیماریهای التهابی روده

۳. تحلیل سیاستهای سلامت

۴. مطالعات مبتنی بر نظام تامین مالی

۵. مطالعات متمرکز بر سوانح و حوادث ترافیکی

۶. تحلیل های فارماکواپیدمیولوژی

 ۷. تحلیل برنامه ها و سیاستهای سلامت در بخش توانبخشی

 
  جهت مشاهده از اولویت های پژوهشی مرکز  ۱۴۰۰ کلیک نمایید.
 
 جهت مشاهده از عناوین پیشنهادی در خصوص پایان نامه های دانشجویان MPHمرکز کلیک نمایید.


اولویت های تحقیقاتی کارگروه تحقیقات نظام سلامت ۱۳۹۶ کلیک نمایید.

اولویت های تحقیقاتی کارگروه محیط زیست کلیک نمایید.