برنامه آموزشی MPH  مجازی سیاستگذاری سلامت
کلیک نمایید.

 جهت آشنایی با دانشجویان شش دوره MPH مجازی سیاستگذاری سلامت بر روی هر دوره کلیک نمایید.

-  دوره اول

- دوره دوم

- دوره سوم

- دوره چهارم

 -دوره پنجم

- دوره ششم

 

 

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com