مرجعیت بین رشته ای

مرجعیت بین رشته ای
- صورتجلسه ها
- مقاله ها
- کتاب ها
- کنگره ها

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com