مرجعیت بین رشته ای

مرجعیت بین رشته ای

 

ردیف

عنوان کتاب

1

آشنایی با مفاهیم فارماکواپیدمیولوژی

2

به داشت بهداشت

3

تغذیه در بیماری های گوارش و کبد

4

جستاری در پزشک خانواده

5

درآمدی بر عدالت در سلامت

6

مرورساختاریافته و متاآنالیز

7

همایش بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی

 

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com