مرجعیت بین رشته ای

مرجعیت بین رشته ای
 اسامی دانشگاه های منطقه  پنج کشوری:
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی لار
دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com