بسته اول ترجمان دانش

یکی از راهبردهای اساسی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، انتشار پیام پژوهش های حاصل از طرح های پژوهشی صورت گرفته به مخاطبین و ذینفعان می باشد.مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در اولین دوره فعالیت خود در این زمینه اولین بسته ترجمان دانش را منتشر کرده است که جهت دستیابی به نتایج این پژوهش ها لینک زیر کلیک کنید. 


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com