گروه های پژوهشی

سیاستگذاری و مدیریت

    سیاستگذاری و مدیریت

عدالت در سلامت

    عدالت در سلامت

حقوق بشر و سلامت

    حقوق بشر و سلامت

ترجمان دانش

    ترجمان دانش

    کارگاه ترجمان دانش

    بسته اول ترجمان دانش

بیماری های غیر واگیر

    بیماری های غیر واگیر

    بیماری های قلبی - عروقی

    سرطان ها

    بار بیماری ها

بیماری های واگیر

    بیماری های واگیر

    هپاتیت های ویروسی

    آنفلوانزا

    سل

    HIV/ایدز

سلامت همراه

    سلامت همراه

    منابع مرتبط

    مقالات

    گالری

اپيدميولوژي دارويي و اقتصاد دارو

     معرفی گروه اپیدمیولوژی دارویی و اقتصاد دارو

    اعضا

    دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی -آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

     طرح های پژوهشی

    کارگاه ها/کتاب ها

    مجموعه مقالات مرتبط چاپ شده

    زمینه های تحقیقاتی

حوادث ترافیکی

سلامت زنان

سلامت روان

سلامت مدرسه

تغذیه

دبیرخانه پایش طرح تحول سلامت

مرجعیت بین رشته ای

    مرجعیت بین رشته ای

    

    

    

طرح های تحقیقاتی مرکز

خدمات دیگر 
  
   
   
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com