سیاستگذاری و مدیریت

سیاستگذاری و مدیریت


سیاستگذاری و مدیریت

کارشناسان مسئول :
 
                             
دکتر کامران باقری لنکرانی - رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
                             
دکتر حسن جولایی - دانشجوی دکتری سیاستگذاری در سلامت


معرفی موضوع
سیاست: منظور از سیاست برنامه هایی است که در سطح کلان در سازمانها مطرح بوده و در هر سطح  معنی خاص خود را دارد. مثلاً، در سطح وزارت بهداشت سیاست تشویق بخش خصوصی، در سطح شهرستانها سیاست تشویق مراقبت هاي پیشگیرانه و در سطح فنی، مواردي مانند برنامه هاي واکسیناسیون را در بر میگیرد. باید توجه داشت که سیاستها در خلأ به وجود نمی آیند و اغلب نتیجه تحلیل هایی هستند که با قضاوتهاي ارزشی آمیخته می شوند.

سیاستگذاران: افرادي هستند که سیاستها را در سطح سازمانها تدوین مینمایند .

خبرگان سیاست :گروه خاصی از سیاستگذاران هستند که جایگاه بالایی در یک سازمان دارند و اغلب دسترسی ویژهاي به دیگر اعضاي مهم سازمانهاي دیگر دارند.

فرایند سیاستگذاري: مجموعه اقداماتی است که از طریق آن، سیاستها مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند، تدوین و تصویب میگردند، اجرا میشوند و در نهایت مورد ارزشیابی قرار میگیرند
چرا سیاستگذاري در بخش سلامت اهمیت دارد؟ادامه...
 


مطالب مرتبط :
کتاب تحلیل سیاست های تامین سلامت

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com