معرفی موضوع :

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر :
بیماری های غیر واگیر هم اکنون در سراسر جهان 43 درصد بار بیماری ها را تشکیل می دهد. و انتظار می رود تا سال 2020 ،مسئول 60 درصد  کل بار بیماری ها و 73 درصد تمامی موارد مرگ  باشند.این بیماری ها مسئول 50 درصد مرگ های سالانه و 60 درصد بار بیماری ها در حوزه مدیترانه شرقی می باشند.به طوری که بیماری های قلبی – عروقی ،بیماری های مزمن ریوی، سکته و دیابت نوع دو، سه علت از 6 علت اول مرگ و میر را تشکیل می دهد. در ایران نیز این بیماری ها از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی به شمار می رود و علت 45 درصد بار بیماری ها در مردان و 33 درصد بار بیماری ها به تمام علل در زنان می باشد. چاقی و اضافه وزن، پرفشاری خون، فعالیت فیزیکی ناکافی، هیپرکلسترومی و اعتیاد 5 تا از اولین عوامل خطری هستند که 11 درصد باربیماری ها، 68 درصد بار عوامل خطر، و 6/1 میلیون دالی را به خود اختصاص داده اند. استان فارس نیز با جمعیتی در حدود 4596658 نفر،  بیماری های قلبی – عروقی با 8/43 درصد، سرطان ها با 25/10 درصدو حوادث ترافیکی با 10 درصد به ترتیب رتبه های اول تا سوم مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند. ادامه...


non.jpg


به روزترین مقالات و مطالب مرتبط :
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com