فرم ها و آیین نامه ها

ردیف

عنوان فرم

فایل

1

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی(فارسی)

WORD

3

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی(انگلیسی)

WORD

4

فرم پروپوزال پایان نامه ای(فارسی(

WORD

5

فرم تعهد نامه پروژه های تحقیقاتی

WORD

6

فرم تفاهم نامه پروژه های تحقیقاتی

WORD

7

فرم گزارش  پیشرفت کار

WORD

8

فرمت گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مصوب

PDF

9

فرم درخواست قسط اعتبار طرح تحقیقاتی

WORD

10

دستورالعمل طراحی پروپوزال

PDF

11

 تعهد نامه  شماره 1 مربوط به دانشجویان ام پی اچ مجازی

WORD

12

  تعهد نامه  شماره 2 مربوط به دانشجویان ام پی اچ مجازی

WORD

13

چک  لیست تحویل پایان نامه دانشجویان ام پی اچ مجازی

WORD

14

رسید نمرات  دانشجویان ام پی اچ مجازی

WORD

15

 فرم ترجمان دانش دانشجویان ام پی اچ مجازی

WORD

16

 مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان ام پی اچ مجازی

WORD 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com