مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

وبینار نادانسته ها در مورد کویید 191399-3-19

 وبینار نادانسته ها در مورد Covid – 19

 زمان پنج شنبه 22/3/99  ساعت 11-9

 لینک  شرکت در وبینار

http://class1.vu.sums.ac.ir/hprc