مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت عضو می پذیرد1398-11-27

  باسمه تعالی
 به اطلاع دانشجویان  محترم می رساند  کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت عضو می پذیرد جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
 با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت