مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

آدرس جدید سایت مجلات سلامت مدرسه و سلامت زنان1398-8-4

  به نام خدا
 بدینوسیله به اطلاع محققین عزیر می رساند آدرس جدید سایت مجله سلامت زنان و سلامت مدرسه به شرح زیر تغییر یافت. 
با تشکر
 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت