مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اسامی دانشجویان MPHمجازی سیاستگذاری سلامت1398-6-23

  به نام خدا
 جهت آشنایی با دانشجویان شش دوره MPH مجازی سیاستگذاری سلامت بر روی هر دوره کلیک نمایید.
- دوره ششم
 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت