مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

اسامی دانشجویان مجاز در امتحان آینده پژوهی1397-10-22

 به نام خدا
 جهت مشاهده از اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در امتحان آینده پژوهی کلیک نماید. 

 با تشکر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت