مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

نشست هم اندیشی تحلیل 40 ساله تجربه ایران در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی (Primary Health Care)*1397-10-1

 به نام خدا

نشست هم اندیشی تحلیل 40 ساله تجربه ایران در اجرای مراقبتهای اولیه بهداشتی (Primary Health Care)*

 مورخ 17  آذرماه 1397  در شیراز  برگزار شد این نشست در سه قسمت برگزار شد. ادامه مطلب کلیک نماید.

 تصاویر 1 ، 2، 3

 باتشکر

 مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت