مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

دریافت تقدیر نامه سند برنامه آموزش مجازی به رئیس مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت1396-2-10

بنام خدا

 دریافت تقدیر نامه: تدوین  سند برنامه آموزش مجازی دوره آموزش عالی بهداشت عمومی سیاستگذاری سلامت به رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی از طرف رئیس دانشگاه.
پایان خبر