مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

دکتر پیام پیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و مسئول کمیته پیگیری امور نخبگان خارج از کشور دانشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از مهندس بی رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رییس جمهور گردید1395-12-20

بنام خدا
دکتر پیام پیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و مسئول
کمیته پیگیری امور نخبگان خارج از کشور دانشگاه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از مهندس بیرنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رئیس جمهور گردید.
در جلسه ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با هدف بررسی '' طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم" برگزار گردید مهندس بی رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری رئیس جمهور از دکتر پیام پیمانی به عنوان مسئول پایگاه فعال و برتر در این طرح با دادن لوح تقدیر قدردانی کرد.

پایان خبر
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت