مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.
Affiliationمرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت:
فارسی: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران
 

English: Health policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

 

 

جدیدترین مقالات مرکز


مقالات با بالاترین ارجاع در سال 2017

لیست مراکز همکار با WHOمراکز همکار با ما :
global_health_logo.jpg
  


مجلات مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
logo.jpg
 
logoem.jpg


 

3r.jpg.jpg

logo-key.jpg