مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

Feature Slides

Affiliationمرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت:
فارسی: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران
 

English: Health policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


طرح مشاوره آنلاین توقف سل

دبیرخانه پایش طرح تحول سلامت

مقالات با بالاترین ارجاع در سال 2014

لیست مراکز همکار با WHOمراکز همکار با ما :
global_health_logo.jpg
  


مجلات مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
logo.jpg
 
logoem.jpg


 

3r.jpg.jpg

logo-key.jpg

 معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز