مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت (HPRC) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرکز علمی است که در اکتبر 2009 در شیراز، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با ریاست استاد کامران باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت تاسیس گردیده است. در این مرکز ما قصد داریم از تجربه اعضای هیئت علمی توانمند و کارشناسان در مسائل مرتبط با سلامت برای سیاستگذاری موثر در نظام سلامت بهره مند گردیم.

Feature Slides

Affiliationمرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت:
فارسی: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران
 

English: Health policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

جدیدترین مقالات مرکز

مقالات با بالاترین ارجاع در سال 2014

لیست مراکز همکار با WHOمراکز همکار با ما :
global_health_logo.jpg
  


مجلات مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
logo.jpg
 
logoem.jpg


 

3r.jpg.jpg

logo-key.jpg