19r.jpj.jpg
10r.jpj.jpg
11r.jpj.jpg
13r.jpj.jpg
15r.jpj.jpg
16r.jpj.jpg
17r.jpj.jpg
2r.jpj.jpg
3r.jpj.jpg
5r.jpj.jpg
6r.jpj.jpg
8r.jpj.jpg
9r.jpj.jpg
20r.jpj.jpg
21r.jpj.jpg
22r.jpj.jpg
24r.jpj.jpg
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com