معاون پژوهشی مرکز

drhonarvar_8261_h135.jpgدکتر بهنام هنرور
متخصص پزشکی اجتماعی
 حیطه های پژوهشی: بیماریهای غیر واگیر/ بیماریهای واگیر/ سلامت روان و آسیب های اجتماعی/ ترجمان دانش 
 رزومه

https://orcid.org/0000-0002-1081-5778
Email: honarvarbh32@yahoo.com


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com