معاون پژوهشی مرکز

 joulaie_h135.jpg   

دکتر حسن جولایی
دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
حیطه های پژوهشی:
سیاستگذاری سلامت/ سلامت عمومی/  اچ آی وی ایدز و آسیب های اجتماعی

رزومه  

https://orcid.org/0000-0002-8498-5331
Email: joulaei_h@yahoo.com


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com