مدیر مرکز

dr__heydari_h135.jpg

 دکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی
حیطه های پژوهشی: حوادث ترافیکی/ مطالعات اجتماعی سلامت / مواد مخدر و الکل
  رزومه

https://orcid.org/0000-0001-7711-1137
Email: heidaryt@sums.ac.ir

 


                   
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com