مدیر مرکز

dr__heydari_h135.jpg
 دکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی
Email : heidaryt@sums.ac.ir              

 رزومه


                   
 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com