رابطین وب سایت

picture.jpgمریم اکبری
کارشناس ارزشیابی مرکز
رابط وب سایت
فارسی


سارا صدیقی
رابط وب سایت انگلیسی

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com