کارشناسان      

     drhonarvar_8261_h135.jpg

ددکتر بهنام هنرور
متخصص پزشکی اجتماعی
 حیطه های پژوهشی: بیماریهای غیر واگیر/ بیماریهای واگیر/ سلامت روان و آسیب های اجتماعی/ ترجمان دانش 
 رزومه

https://orcid.org/0000-0002-1081-5778
Email: honarvarbh32@yahoo.com

 

dr.d.jpg

دکتر سعید قوامی
ا
ستاد بیوشیمی بالینی
حیطه های پژوهشی:
اتوفاژی/ مرگ سلولی/ سرطان شناسی مولکولی/ بیولوژی سرطان                                        
رزومه  


https://orcid.org/0000-0001-5948-508X
Email: saeid.ghavami@gmail.com


dr__heydari_h135.jpg

دکتر سید تقی حیدری
دکترای آمار زیستی
حیطه های پژوهشی: حوادث ترافیکی/ مطالعات اجتماعی سلامت / مواد مخدر و الکل    
                                                            
رزومه

https://orcid.org/0000-0001-7711-1137

Email: heidaryt@sums.ac.ir               



dr_maharlouie_h135.jpg

دکتر نجمه مهارلویی
متخصص پزشکی اجتماعی
حیطه های پژوهشی:
سلامت زنان/ سلامت خانواده
             
رزومه 

https://orcid.org/0000-0001-5761-022X

Email: maharluei@sums.ac.ir               



2p.jpg.jpg

دکتر پیام پیمانی
استادیار،متخصص فارماکولوژی(فارماکواپیدمیولوژی)
حیطه های پژوهشی: فارماکواپيدمیولوژی/ داروسازی اجتماعی/ کارآزمایی بالینی/ ایمنی دارو/ مطالعات مبتنی برجمعیت
                                                  
رزومه

https://orcid.org/0000-0002-7223-8590
 Email: peymani.payam@gmail.com

 



picture.jpg
  دکتر مریم اکبری
  دانشجویی دکترای سیاستگذاری سلامت
حیطه های پژوهشی:  سیاست گذاری سلامت / بیماری های غیر واگیر/ مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
رزومه


Email: m.akbari45@yahoo.com



dr.sk.gif دکتر احمد کلاته ساداتی
دکتری جامعه شناسی
حیطه های پژوهشی:
پزشکی/ مطالعات کیفی سلامت/ جامعه شناسی سلامت / تغییرات اجتماعی در حوزه سلامت/ سیاستگذاری سلامت

رزومه

 Email:asadati@sums.ac.ir  


dr.ghahramani.jpg

دکتر سولماز قهرمانی
متخصص پزشکی اجتماعی
حیطه های پژوهشی: اقتصاد سلامت/مطالعات سیستم سلامت/ مطالعات اجتماعی سلامت / طرح تحول سلامت

رزومه

 https://orcid.org/0000-0002-4161-5146

Email:sghahraman@sums.ac.ir




  
دکتر مریم کاظمی
متخصص پزشکی اجتماعی
حیطه های پژوهشی: تغذیه جامعه محور/ مطالعات اجتماعی سلامت                                                   
 رزومه                                       

Email:Maryamkazemi78@gmail.com


                                         دکترمرضیه بخشایش کرم
دانشجویی دکترای سیاستگذاری سامت

حیطه های پژوهشی:  بیماریهای غیر واگیر / بیماری های مزمن کلیوی 
           
                                  
 رزومه

Email:bakhshayesh1351@gmail.com




66.jpj.jpg
 دکتر رضا تبریزی
دانشجویی دکترای سیاستگذاری سلامت
حیطه های پژوهشی:  سیاست گذاری سلامت / بیماری های غیر واگیر/ مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز 
رزومه

Email:kmsrc89@gmail.com




دکتر مرضیه زارع
دکترای حرفه ای داروسازی - MPH سیاستگذاری سلامت
حیطه های پژوهشی: داروساز و سلامت عمومی /الگوهای مصرف دارویی و سیاست گذاری سلامت  تحقیقات در زمینه داروسازی بالینی و عملکرد دارو و داروسازان/ فارماکوویژیولانس/  فارماکواپیدمیولوژی و فارماکواکونومیک/  داروسازی اجتماعی

 رزومه

 https://orcid.org /0000-0002-3395-2337

Email: Zarema@sums.ac.ir




دکتر لیلا زارعی
دکترای  اقتصاد دارو 
حیطه های پژوهشی: ارزیابی اقتصادی /  داروسازی / اقتصاد داور

 رزومه

Email: leilazarei89@gmail.com



                    

دکتر عظیمه قربانیان
دکترای مدریریت خدمات بهداشتی درمانی
حیطه های پژوهشی: 
سیاستگذاری سلامت/تامین مالی بخش سلامت و بیمه/ آینده پژوهی در بخش سلامت
 

 رزومه

https://orcid.org/0000-0001-7545-5489

Email: azimehghorbanian@gmail.com

 



 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com