معاون پژوهشی مرکز

drhonarvar_8261_h135.jpg
دکتر بهنام هنرور

متخصص پزشکی اجتماعی 
Email: honarvarbh32@yahoo.com
 رزومه

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@ gmail.com