معرفی مرکز

بیانیه رسالت
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه خود شواهد علمی لازم را به منظور سیاستگذاری، ظرفیت سازی و همکاری های بین بخشی در حوزه سلامت فراهم نماید.

دورنما
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت بر آن است تا با به کار گیری تمام توان بالقوه منابع تحقیقاتی و آموزشی سطح کشوری و بین المللی نه تنها جایگاه خود را به یکی از مراکز تحقیقاتی اثر گذار بر سیستم سلامت در سطح دنیا ارتقاء دهد بلکه به عنوان مرکزی پشتیبان در هدایت سیستم سلامت کشورمان و مراکز تحقیقات وابسته به این موضوع به سمت کسب موقعیت برتر و الگوی عملیاتی تحقیقی کشورهای منطقه طبق برنامه ایران 1404 عمل نماید.

ارزشها
  • پایبندی به ارزشهای اسلامی
  • رعایت کامل اصول اخلاقی در پژوهش
  • گام برداشتن در راستای نیل به چشم انداز 20 ساله کشور
  • توجه به کاربردي بودن نتایج تحقیقات درراستاي ارتقاي سلامت جامعه

 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com