گزارشات


گزارشات

گزارش عملکرد مرکز

بسته ترجمان دانش شماره یک بر روی سایت مرکز در قسمت ترجمان دانش قرار گرفت.

-  سند توسعه سلامت استان در سه بخش  تنظیم شده است برای مشاهده فایل ها لینک های زیر کلیک کنید.
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم


شماره حساب های پرداختی مرکز:

ردیف عنوان واریزواریز کنندهشماره حسابشناسه واریزصاحب حساب
1برگزاری دوره mph مجازیاشخاص حقیقی و حقوقی199513461624367801134درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
2درآمد حاصل از کنگره ها و سمینار هااشخاص حقیقی و حقوقی199513461624367802181درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
3واریز درآمد متفرقهاشخاص حقیقی و حقوقی199513461624367803129درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


 
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس :شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی 
ساختمان شماره 2- طبقه هشتم
کد پستی : 45794-71348
تلفن و فاکس:07132309615
ایمیل:health.policy.research@gmail.com